Privacy


December 2021

Privacy statement Anderz B.V.

Anderz is er van overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, alsook van haar relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens die wij verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) hieraan stelt. Middels deze privacyverklaring informeert Anderz haar uitzendkrachten, freelancers, opdrachtgevers en intermediairs over de persoonsgegevens die worden verwerkt bij de uitvoering van de dienstverlening van Anderz.

Gegevens van uitzendkrachten
Welke persoonsgegevens verwerken wij van uitzendkrachten?
Anderz verwerkt van haar uitzendkrachten (hoofdzakelijk) de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats;
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, evt. postadres;
 • Overige persoonsgegevens: nationaliteit, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat;
 • Werkverleden: curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens;
 • Financiële gegevens: IBAN;
 • Identiteitsgegevens: (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning (voor zover van toepassing), (kopie) verblijfsvergunning (voor zover van toepassing);
 • Beschikbaarheid: gegevens over beschikbaarheid, verlof en verzuim, gegevens over gewerkte uren;
 • Contactmomenten: Om u goed van dienst te zijn worden contactmomenten via telefoon en email geregistreerd;

Bijzondere persoonsgegevens
Anderz verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, of als daarvoor een (andere) wettelijke grondslag bestaat.
De bijzondere persoonsgegevens die Anderz verwerkt betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs, waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor Anderz gaat werken. Daarnaast kan Anderz bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond voor zover dit gerelateerd is aan uw arbeids(on)mogelijkheden. Anderz doet dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, zoals neergelegd in diverse wet- en regelgeving (social return). Dit betreft bijvoorbeeld personen die (zonder re-integratieondersteuning) niet of moeilijk aan werk komen.
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan Anderz verstrekt, hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, verwerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Freelancers

Maakt u gebruik van de diensten van Anderz als freelancer/ZZP-er? Dan gaat
Anderz op dezelfde wijze met u om als met reguliere uitzendkrachten. Wij registeren alleen relevante aanvullende informatie als bijvoorbeeld uw Kamer van Koophandel nummer.

Waarom gebruikt Anderz deze persoonsgegevens van uitzendkrachten

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens om een goede uitvoering te kunnen gegeven aan de tussen u en Anderz gesloten arbeidsovereenkomst en u te bemiddelen naar een passende werkplek. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de overeenkomst uit te voeren die wij hebben gesloten met onze opdrachtgever (uw materieel werkgever of intermediair).
Anderz verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als dat nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of volgens de wet. Hierbij worden nooit meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken.

Gebruik door derden

Anderz deelt uw gegevens in bepaalde gevallen met opdrachtgevers en leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers en een ingeschakelde bedrijfsarts). Gegevens worden enkel gedeeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene (de werknemer) en de overeenkomst met de opdrachtgever.
Gegevens kunnen ook worden gedeeld met derden om u te ondersteunen bij de uitvoering van uw werkzaamheden bij de opdrachtgever. Denk daarbij aan het aanvragen van certificaten en toegangspassen tot de werkplaats. Ook kan het voorkomen dat de opdrachtgever uw gegevens gebruikt voor het uitvoeren van een antecedentenonderzoek.
Anderz kan uw gegevens ook verstrekken aan derden, indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

Gegevens van opdrachtgevers en intermediairs

Welke persoonsgegevens verwerkt Anderz van opdrachtgevers en intermediairs?
Anderz verwerkt onder meer de volgende gegevens van opdrachtgevers en intermediairs:

 • NAW-gegevens (zakelijk) (naam, adres, vestigings-/woonplaats); - Contactgegevens: emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie; - Positie bij de opdrachtgever: functie- en contactgegevens; - Kamer van koophandel gegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Contactmomenten: Om u goed van dienst te zijn worden contactmomenten via telefoon en email geregistreerd;

Waarom gebruikt Anderz deze persoonsgegevens van opdrachtgevers en intermediairs?

De genoemde gegevens van opdrachtgevers worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of om uw werkwijze en systemen op de onze aan te laten sluiten;
 • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om uw kredietwaardigheid te beoordelen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Algemeen

Bewaartermijn
Anderz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Als werkgever bewaren wij uw gegevens zolang u bij ons in dienst bent. Daarna zijn wij wettelijk verplicht om een deel van uw gegevens tot 7 jaar nadat u bij ons uit dienst bent gegaan te bewaren. Als opdrachtnemer bewaren wij uw gegevens zolang wij met u een zakelijke relatie hebben dan wel van u toestemming hebben om de gegevens te bewaren. Tevens hebben wij een wettelijk administratieverplichting om bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren. Gegevens worden jaarlijks opgeschoond.

Rechten op basis van de privacywetgeving

U heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving - en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden - de volgende rechten:

 • Inzage in uw persoonsgegevens.
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.
 • Onvolledige informatie compleet maken.
 • Om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten ‘beperken’.
 • Om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen.
 • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Als u inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van uw verwerken en/of gegevens wilt wijzigen kunt je contact opnemen met per e-mail via info@anderz.nl of per post, Roekelseweg 47, 6731 DC te Otterlo t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming. Om vast te kunnen stellen dat het verzoek door u zelf wordt gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar, voor bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen één maand, op uw verzoek.

Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als Anderz de gegevens nog nodig heeft). In dat geval zal Anderz motiveren waarom er geen (volledig) gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.

Recht om een klacht in te dienen

Anderz gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om dit te melden aan de Functionaris Gegevensbescherming van Anderz. Hij/zij kan uw tip of klacht beoordelen en eventueel verbeteringen aanbrengen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Anderz heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde partijen hebben toegang tot de gegevens, wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding, we hebben beveiligingssoftware in gebruik en uitgebreide procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens. Als persoonsgegevens (in opdracht van Anderz) door derden worden verwerkt, dan is daar altijd een overeenkomst mee afgesloten die erop toeziet dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens en dat deze adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland.

Herkomst van gegevens

Gegevens over de uitzendkrachten verkrijgen wij van uw opdrachtgever, de intermediair of van uzelf. Uw opdrachtgever of intermediair verstrekt doorgaans uw contactgegevens zodat wij u kunnen benaderen voor aanvullende gegevens en het sluiten van een arbeidsovereenkomst. In sommige gevallen levert uw opdrachtgever meer dan de contactgegevens aan. De opdrachtgever zal toestemming vragen voordat hij deze aanvullende gegevens verstrekt.

Indien er tijdens of na het dienstverband gegevens uitgewisseld worden tussen de opdrachtgever en Anderz, bijvoorbeeld over het functioneren of anderszins in het kader van een re- integratietraject of (dreigend)juridisch conflict, dan wordt er geen toestemming gevraagd. Deze uitwisseling geschiedt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Anderz en de opdrachtgever.

Website

Aanvullend op bovenstaande worden ook persoonsgegevens van bezoekers van onze websites verwerkt.

De website kan bezocht worden zonder dat persoonsgegevens verstrekt worden. Wel verzamelt Anderz bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van haar websites, zoals het IP-adres van uw computer, het type browser waarvan u gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit u onze website bezoekt, de website via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt en welke informatie u bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken de pagina Cookie statement.

Wijzigingen

Anderz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben plaatsgevonden.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Anderz heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die benaderd kan worden voor opmerkingen, vragen en klachten. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via de mail info@anderz.nl of per post, Roekelseweg 47, 6731 DC te Otterlo t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming.

Hieronder kunt u tevens de privacyverklaring downloaden.

Backoffice uitbesteden?


We gáán voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven.
Dat moet je … voelen.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief


Op zoek naar de meest actuele informatie, recent nieuws en inspiratie over de flexbranche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Met exclusieve interviews en waardevolle tips. Daarmee werken we samen met jou aan een stevige arbeidsmarkt.

Schrijf je vandaag nog in